مانی
کوتاه ترین نقد ادبی بر یک شعر
تاريخ نگارش : ۲۶ فروردين ۱٣۹۰


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net