مانی
تجاربی تلخ از اوپوزیسیون سیاسی و فرهنگی ایرانی در برونمرز
تاريخ نگارش : ۲۱ آبان ۱٣۹٣

نظرات دیگران


نویسنده: ر.ایرانی ۲۰ آذر ۱٣۹٣
عنوان: آفرین مانی گرامی
آفرین آفرین آفرین !

نویسنده: خسرو ثابت قدم ٣ آذر ۱٣۹٣
عنوان: آیا فکر نمی کنید که باید این متن و موضوع را گسترده تر رسانه ای کنید؟
جناب مانی خوب و عزیزم؛

من هم تجاربی نظیر شما دارم؛ اما نه آنقدرند و نه اینچنین بیادم مانده اند که آنها را بنویسم و به اطلاعِ «مردم» برسانم. در غیر این صورت می نوشتم و وسیع تر همه گانی و رسانه ای می کردم. بنابراین خواهش می کنم اینکا را بفرمائید. دانستن این امور به اعتقاد من باعثِ پیشرفت فکر و اندیشه و نحوۀ عملِ همه، بویژه خود این افراد خواهد شد.

با درود

خسرو ثابت قدم

نویسنده: علی اصغر فرداد ۲۱ آبان ۱٣۹٣
عنوان: درد مشترک
مانی عزیز درود!
موضوعی بسیار مهم و حقیقتی بسیار تلخ را مطرح کرده ای. برای فهم این تجارب که نتیجۀ عمل اپوزیسیون سیاسی و فرهنگی است، شاید یک روانکاوی فردی فشرده کافی باشد. آنچه می بینی صورتکهایی بیش نیستند، باقی همه رازهای سر به مهر، مضحک و شگفت انگیز!.

نویسنده: خسرو هرمزان ۲۱ آبان ۱٣۹٣
عنوان: خوب بود
به نکته خوبی اشاره کردید


www.nevisandegan.net