مانی
مانی: دو سروده برای مرتضا میرآفتابی که پرکشید و رفت
تاريخ نگارش : ۱۲ فروردين ۱٣۹٨


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net