مانی
قرآن را به صاحبانش برمیگردانیم.
تاريخ نگارش : ۹ دی ۱٣۹٨


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net