مانی
در شکنجه‌گاه
تاريخ نگارش : ۱٣ مرداد ۱٣٨۵

نظرات دیگران


نویسنده: كلهر ۱۴ مرداد ۱٣٨۵
عنوان: فيلتر ناشدني است ماني...عرض خود ميبريدو زحمت ما مي داريد
با هزار زحمت با فيلتر شكني كه به زور پيدا كردم از ميان مليون فيلتر شكني كه فيلتر شد ه اند من توانستم سايت ادبيات وفرهنگ را ببينم از من نيز شعري بزنيد
زنده باد ماني


www.nevisandegan.net