مانی
کتیبه ای جاری در ایرانزمین
تاريخ نگارش : ۱۹ فروردين ۱٣٨۶


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net